Rimanom 1-16:Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo), lebo mocou Božou je ono na záchranu každému veriacemu, najprv Židovi a tiež Grékovi. V ňom sa naozaj zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý z viery bude žiť.“

Nedávno som absolvoval svoju prvú kampaň pre niekoľko tisíc ľudí v Pakistane. Jedna z vecí, ktorú som si uvedomil, bola, že preklad mi zabral veľa času, ale krátkosť kázne neubrala na moci evanjelia. Mnoho ľudí sa správa k Božiemu slovu ako k nejakému tajomstvu, ktoré odhalia len tý praví a „pomazaní“ služobníci, hľadajú kľúče k moci a zázrakom a robia z toho nedostupnú vec. Mystifikujeme evanjelium a moc Ducha Svätého. Vyučovanie o pomazaní v charismatických a letničných kruhoch v mnohých prípadoch nie je biblické. Pavol nás však učí niečo iné, a to, že evanjelium je mocou Božou! Ak sa zamyslíme nad dĺžkou kázne, ktorú kázal apoštol Peter na Letnice, a nad mnohými ďalšími, možno by sme sa čudovali, že mnoho kázni trvalo pár minút. Skúste si pustiť stopky a prečítať si kázeň, kázanú na Letnice. Nejde totiž o to, že je treba veľa slov, aby sa prejavilo veľa moci, ale aby ste kázali to pravé evanjelium, ktoré je samo o sebe mocou. Na kampani som kázal asi 30 minút, potom sa diali zázraky a znamenia. Ak kážete evanjelium, ktoré je dobrá správa o vykúpení človeka, Duch Svätý ho potvrdí svojou mocou.

„Skutky 2:14-42“ 14 Tu sa Peter spolu s Jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil: „Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema! Pozorne počúvajte moje slová a uvedomte si: 15 Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate; veď je iba tretia denná hodina. 16 Ide však o to, čo povedal prorok Joel:17 V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny.18 V tých dňoch vylejem svojho Ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať.19 Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoly dymu.20 Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a slávny.21 Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno.22 Muži Izraela, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. 23 A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. 24 Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. 25 Dávid o ňom totiž hovorí: Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal.26 Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal, ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji,27 lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie.28 Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou.29 Muži, bratia! Smiem vám smelo povedať aj toto: Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný; jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. 30 Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho bedier, 31 videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom: Ani nebol ponechaný napospas podsvetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie.32 Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. 33 Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. 34 Veď Dávid nevstúpil na nebesia, a predsa sám hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,35 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. 36 Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom.“

PRVÍ KONVERTITI

37 Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: „Muži, bratia, čo máme robiť?“ 38 Peter im povedal: „Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 39 Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“ 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal: „Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia!“ 41 Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší. 42 Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám.

„1 Korinťanom 2:4-5“ [Moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.]

V liste Rimanom, 1. kapitole, nás Pavol učí, že samotné evanjelium je mocou pre záchranu každého človeka (každej národnosti napriek kultúrnym rozdielom, ktoré môžu byť prekážkou). Ďalej druhá časť veršu hovorí o tom, že Božia spravodlivosť je zjavená v evanjeliu a je dostupná všetkým, ktorý veria, bez ohľadu na ich pôvod. Toto zjavenie spravodlivosti prichádza prostredníctvom viery, čo znamená, že tí, ktorí veria a dôverujú v Božie sľuby, sú považovaní za spravodlivých pred Bohom. Citát „Spravodlivý z viery bude žiť“ zdôrazňuje, že skutočný život a spravodlivosť prichádzajú prostredníctvom viery v Božie slovo a jeho sľuby, nie skrze vlastné skutky.

Ako príde viera do sŕdc poslucháčov? Keď kážeme to pravé evanjelium, je to evanjelium o Božom kráľovstve! Je to dobrá správa o vykúpení človeka spod hriechu, smrti (choroby, slabostí), poviazania a prekliatia. Je to dobrá správa!

Petrova kázeň nám ukazuje zásadný bod a kľúč, keď vieme, že bolo kázané pravé evanjelium. Verš 37 hovorí, že boli zasiahnutí v srdci; iný preklad hovorí, že ich to bodlo v srdci. Preto nepotrebujeme kázať komplikované evanjelium a vysvetľovať veci, ktoré nie sú potrebné! Niekedy vás Boh postaví do situácie, keď nebudete mať ani 5 minút, ale môžete zasiahnuť srdce človeka tak, že doň príde viera v Ježiša Krista.

Tretia vec, ktorú sa môžeme naučiť nielen od apoštola Pavla, je, že podľa toho, ako som čítal slovo, vidím, že Ježiš sa väčšinu času venoval tomu, aby manifestoval Božiu moc skrze zázraky! Slovo je dôležité, ale slovo, ktoré kážete, sa musí manifestovať mocou. Bez moci nie je evanjelium; je to iba názor!

Nemôžeš sa postaviť pred ľudí iného náboženstva, pred uctievačov mŕtvych a hadov, pred ľudí, ktorí možno poznajú nadprirodzeno viac ako polovica kresťanského sveta, a hovoriť teológiu. Musíš kázať Dobrú správu a potvrdiť ju mocou Ducha. Duch je vždy pripravený manifestovať sa; sú to však ľudia, na ktorých čaká Duch, keď budú manifestovať synovstvo Božie. On čaká na teba, kým urobíš svoju prácu, a on bude môcť spolupracovať s tebou na získavaní duší.

Potom sú tu iné faktory, ktoré ovplyvňujú moc a pôsobenie Ducha Svätého v našich životoch a službe, ale o tom poviem v inom článku.

Evanjelista Filip Mazúr