Zamyslenie o posvätení

2 roky neustále premýšľam nad príbehom Abraháma v súvislosti s tým, čo sa odohráva teraz v mojom živote.Niežeby som nepremýšľal nad viacerými postavami z Biblie, ale s touto osobou som sa kvôli okolnostiam, ktoré sa odohrali a odohrávajú pár mesiacov strašne stotožnil.Nebol som moc aktívny na YouTube ani na webovkách, no dôvod je ten, že sa odohráva v mojom živote niečo tak silné, že tieto veci stratili pre mňa hodnotu.Niežeby som na nich nepracoval alebo nechcel pracovať, ale to popis m vo videu, ktoré chystám.To, čo chcem z deliť týmto statusom je, že na základe okolností, ktoré sa udiali a dejú som si ešte viac uvedomil, že posvätenie v našom živote sa nedeje spôsobom, že nasávame do seba bibliu, robíme kresťanské aktivity a podobne.Uvedomil som si na základe príbehu Abraháma, že Boh nás vovádza do situácii, kde nás trénuje a premieňa v danej veci, ktorú potrebujeme posvätiť a premeniť.Nemôžeš to získať inak, ako len praxou a tréningom.Chceš byť disciplinovaný?Musíš dovoliť Bohu, aby priviedol do tvojho života aktivity, ktoré vyžadujú disciplínu.Chceš byť človek veľkej viery?Musíš dovoliť Bohu, aby ťa voviedol do situácii, ktoré vyžadujú veľkú vieru?Samotná biblia, dokonca ani modlitba, ani túžba tvoj charakter nezmení.Takéto zmýšľanie je, ako  keby Tučný človek chcel schudnúť tým, že bude čítať knihy o zdravej výžive a diskutovať s výživovým poradcom o tom, ako má chudnúť.Toto je veľký problém kresťanov.Nemôžeš byť po svätený ak vec, v ktorej potrebuješ posvätenie nezačneš praktizovať a nedovolíš Bohu, aby ťa viedol po cestách viery.
Myšlienku ktorú som uverejnil na Facebook


Áno toto je myšlienka ktorú by som v dnešnom blogu, ktorý vychádza po dlhej dobe chcel zdielať a vyučovať, ako prichádza posvätenie do nášho života.
Dôvod prečo chcem Otom hovoriť je ten, že posvätenie je jedna z najdôležitejších vecí v našom živote.V dnešnej dobe je to priam akútne rozumieť posväteniu.
Uvedomil som si totiž, že kresťania sú opitý touto dobou a tím čo ponúka.Evanjelium a úcta k Bohu, bázeň pred ním sa aj u kresťanov, ktorý slúžia stali vecou, ktorá je až za ich túžbami a snami.Zažil som a zažívam také zlomenie vo svojom živote za posledné 3 roky, tak hlboké pokorenie, ktoré mi nielen ukázalo, ako veľmi musím byť posvätený ale, ako je Ježiš tak vzácny pre môj život, že neexistuje nič čo by bolo vzácnejšie.
Ak sa z nášho života vytratí tak akútna túžba po Bohu, kde nemáme v našom srdci priestor iba pre jednu jedinú osobu, kde tá jediná osoba s porovnaním všetkých vecí je ta najvzácnejšia tak si dovolím tvrdiť z toho čo teraz prežívam, že sme stratený.
Pretože ak on nieje to najviac čo máme tak vášeň pre jeho plány nahradí chtíč po našich plánoch, víziách…Lásku pre evanjelium nahradia ambície a sebecké záujmi.
Božie slovo nám ukazuje skrze zákon jeden princíp ak sa čistý dotkne nečistého stáva sa nečistým.
Napr: Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s kňazmi, synmi Áronovými, a povedz im: Nech sa medzi príslušníkmi svojho ľudu nikto nepoškvrní mŕtvolou.
Takže ak mi žijeme nepremenený všetko čo robíme a čoho sa dotkne náš nepremenený charakter stáva nečistým.Tým myslím to, že zlý charakter, nepremenené srdce poškodí dobré veci, aj tie, ktoré robíme pre Boha.
V slove čítame o ľudoch, ktorý robia mocné veci ale Ježiš im hovory, že ich nepozná.
Potrebujeme posvätenie!

Ak hovorím o posvätení chcem aby ste vedeli a zároveň s mojou urgenciou počuli aj to, že je to krv kristova, ktorá nás očisťuje od každého hriechu.Posvätenie nieje o dokonalosti ale o poslušnosti.Nik sa nenarodil dokonalý ani aby všetko vedel hneď.
Na našej ceste urobíme chyby, hriechy ale práve to pokorenie, pokora v našom srdci a závislosť na prítomnosti Svätého Ducha, závislosť na Kristovej láske a jeho láska nás vedú k pokániu.
Musíme nájsť rovnováhu medzi tým čo je zákonícke a čo nieje skutočná milosť.
Zákon sa spolieha na svoje skutky ale milosť sa spolieha na krv kristovu, ktorá posväcuje naše srdce a vedie nás do svätých skutkov.

Poďme do slova:
Hebrejom 12 kapitola:
14 Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána! 15 Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nepôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili; 16 aby nikto nebol smilníkom alebo bezbožníkom ako Ézav, ktorý si za jeden jediný pokrm predal prvorodenstvo. 17 Veď viete, že aj keď neskôr chcel zdediť požehnanie, bol zavrhnutý, a hoci ho so slzami hľadal, nenašiel možnosť pokánia. 18 Nepristúpili ste zaiste k hmatateľnému vrchu ani k horiacemu ohňu, ani k oblaku, ani k tme, ani k búrke 19 ani k hučaniu trúby a hrmotu slov, ktoré – keď počuli (Židia) – prosili, aby sa k nim viac nehovorilo; 20 nemohli totiž zniesť výstrahu: Keď sa zviera čo i len dotkne vrchu, bude ukameňované. 21 A také strašné bolo videnie, že Mojžiš povedal: Zľakol som sa a trasiem sa. 22 Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalemu, a k desaťtisícom anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu 23 a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k Sudcovi Bohu všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí dosiahli dokonalosť, 24 k Prostredníkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. 25 Hľaďte, aby ste neodporovali Tomu, ktorý hovorí. Lebo keď neušli (trestu) tamtí, ktorí odporovali tomu, čo im na zemi zjavil vôľu Božiu, o čo menej my, keď sa odvrátime od Toho, ktorý (hovorí) z neba.


Chcel by som rozobrať 3 body, ktoré sa týkajú posvätenia.

-Sme svätý skrze krv Kristovu
-Jeho slovo nás posväcuje
-jeho prítomnosť je to čo nás udrží posvätenými

Najviac sa budeme venovať druhému bodu.

Krv kristova:
Zachariáš -13,1 Toho dňa bude otvorený prameň domu Dávidovmu a obyvateľom Jeruzalema na očistenie od hriechu a od nečistoty.
Ev.Jána- 1,29 Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.

Zjavenie 5:9 a spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa 10 a učinil si ich nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi, a budú kraľovať na zemi.
Hebrejom- 13,12 Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud svojou krvou, trpel za bránou.


Ježiš nás učinil svätými, inde hovorí slovo božie v 2 Korinťanom 5:17, že sme novým stvorením v Kristovi Ježišovi.Stali sme sa svätými už nie sme hriešnici zachránený milosťou ale bol sme hriešnici a teraz sme zachránený milosťou.
ALE! Božie slovo naliehavo vyzýva každého veriaceho aby sa posvätil!
V liste Rimanom Pavol píše vydávajte svoje telá v živú obeť, inde hovorí obnovte svoju myseľ ! Na inom Mieste hovorí o posvätení veriaceho.
Na to sa pozrieme v druhom bode.Takže aký záver urobíme?Ježiš nás očistil svojou krvou a učinil nás svätými.V tejto chvíli máme v Kristovi ten druh spravodlivosti pre, ktorý môžeme stáť pred Bohom bez odsúdenia.Toto je však oblasť, ktorá sa týka Ducha no my sme osoba, ktorá ma ducha, dušu a telo.
Náš duch bol znovuzrodený ale naše telo a duša nie.A to je tá oblasť ktorú potrebujeme klásť na oltár a premieňať.Ako sa to ale deje?

Jeho slovo:
Ako teda posvätenie funguje. Za posledné dva roky som najviac z celej biblie premýšľal nad Abrahámom.Na základe okolností, ktoré sa stali a dejú alebo pokračujú som sa s touto postavou neskutočne stotožnil.Verím, že raz vydám sériu vyučovaní, ktoré nazvem kroky Abraháma ale musí prísť na to správny čas.
Určite ste počuli vo svojom živote už veľa vyučovaní o posvätení.Ja som ich počul tiež no väčšina boli totálny guláš, ktorý nedáva zmysel keď človek trocha prežije realitu, ktorá sa v živote deje.Najsilnejšie vyučovanie som dostal skrze to čím som si prešiel a čím prechádzam a je omnoho rozdielnejšie ako to čo som počul.
Nebudeme si tu rozpisovať celý životný príbeh Abraháma a iných hrdinov viery, môžete si ho prečítať samy, ale pozrime sa naňho trocha bližšie.
Jedného dňa som hovoril s Bohom.A on odpovedal na veci, ktoré som mu povedal ja.
Ak nevieš urobiť a naučiť sa veci, ktoré ja potrebujem aby si robil a naučil sa ak nemáš vlastnosti, ktoré potrebuješ mať a nevieš sa dokopať k tomu aby si ich pestoval, ja privediem do tvojho života aktivity a situácie do ktorých ťa vovediem aby si si tie vlastnosti vypestoval a aby si sa naučil veciam, ktoré ja potrebujem aby si vedel.

Ako koľvek drsne to zneje toto je pravda a nie nemyslím tým to, že Boh vám dá chorobu aby vás niečomu naučil neverím, že toto je biblické vyučovanie.
To čo ja hovorím je to, že posvätenie nemôže prísť do nášho života ak konkrétne veci nemáme kde pestovať, trénovať a naučiť sa ich.Počkať nehovoríš predsa, že to je zo skutkov!Nie!Jakub hovorí Otom, že skutky a viera idú ruka v ruke. Obnova myslenia totiž nefunguje tak, že len hovoríš s Bohom, nasávaš slovo a ako by niektorý povedali robím iba to čo ma povedie robiť Duch. V skutočnosti ani nemajú poňatia čo to znamená byť vedený duchom, pretože to znamená konať a byť poslušný slovu a nie, že som si niečo vymyslel a počul, a tak kráčam duchom a ani neviem čo poriadne robím, mávam vlajkou lebo duch ma vedie, budem sa iba modliť lebo duch ma vedie…NIE!
Je to slovo, ktoré sa stalo telom skutočnosťou lenže to slovo sa nestane skutočnosťou ak nedovolíme Bohu aby nás viedol po svojej ceste do situácii kde je potreba viera a poslušnosť.
Späť ku Abrahámovi, Abrahám je pre nás toho dôkazom.Kontext jeho príbehu a legendy, ktoré vychádzajú zo židovských prameňov nám ukazujú, že Abrahám sa narodil v dobe kedy sa ľudia odklonili od uctievania jedného Boha a miesto toho sa nechali zviesť nečistými duchmi, padlými anjelmi a démonmi aby uctievali modly, začali praktizovať okultizmus a čarodejníctvo.Toto bolo pozadie jeho doby Uctievanie modiel a iných božstiev.Jedna legenda hovorí, že Abrahám pochádzal z domu kde Otec bol výrobca modiel a Abrahám bol jediný dokonca v meste, ktorý sa rozhodol neuctievať modly ale jediného Boha.Hľadal jediného Boha.Ak čítame pozorne tento príbeh, porozumieme, že Abrahámove povolanie nebolo len také, že si Boh zrazu vymyslel, že Vyvolí Abraháma aby z jeho semena učinil veľký národ z ktorého vzíde mesiáš.Toto je jedna z vecí ktorej verím Boh si všimlo srdce Abraháma a povolal ho na základe toho čo mal v srdci a v myšlienkach.
TO bolo uctievanie jediného Boha ktorého uctievali jeho predkovia.Určité zdroje hovoria o tom, že Setovo pokolenie bolo jediné, ktoré uctievalo Jediného Boha.
Ako Boh začal Abraháma posväcovať? Najprv ho vyviedol preč od zvrátených ľudí, ktorý nechceli uctievať Jediného Boha, v jeho príbehu tiež môžeme vidieť, že mu zmenil meno.Jeho nové meno malo ukázať na jeho predurčenie ktoré mu Boh dal na základe toho čo mal v srdci.Ďalej vidíme, že Boh viedol Abraháma cez konkrétne situácie v ktorých keď Abrahám videl ako Boh jedná budovalo to v ňom vieru.Viera pôsobila poslušnosť voči božiemu slovu, a tak Abrahám už nežil skrze situácie, ktoré prišli ale skrze to ako poznal Boha.Čo sa vám snažím ukázať, že nemôžeš vedieť čo to znamená, že Boh je uzdraviteľ keď si mu nikdy nedovolil sa ti ukázať tak, že On je uzdraviteľ.Nemôžeš poznať, že Boh je tvoj vysloboditeľ kde si mu neodvolil vyslobodiť ťa a nezažil sním situácie kde si videl Jeho ako jedná.Toto je poznanie Boha a toto je posvätenie.Nemôžeš byť milujúci človek ak si nepoznal Božiu lásku a lásku nepraktizuješ.Nemôžeš byt človek viery ak sa vyhýbaš situáciám, ktoré vyžadujú vieru.Tvoj charakter a posvätenie sa deje keď si v pohybe a kráčaš z Bohom a robíš to čo on chce aby si robil.
Dám vám osobný príklad a skúsenosť.
Bolo to asi 3 možno 4 roky dozadu keď som sedel v kancelárii a počul som hlas:
Kde si Eliáš, čo tu robíš?A ja som povedal Bohu ja neviem čo tu robím a neviem ani už ako sa mám navrátiť späť som stratený.Boh odpovedal potrebuješ obnoviť vo svojom živote disciplínu.Koniec rozhovoru.
Jedinú indíciu ktorú som vedel je, že potrebujem v prvom rade disciplínu aby som vedel nadviazať na ďalšie kroky, ktoré majú prísť a majú ma obnoviť.
Premýšľal som.Občas premýšľam jednoducho a nesnažím sa veci komplikovať, a tak som povedal sám pre seba a pre Boha.Do armády nemôžem ísť nechcem sa učiť zabíjať ľudí a podporovať systém kde sa odohráva aj šikana alebo aspoň takú predstavu som mal z hovorenia historiek mojich známich.Premýšlaľ som ďalej.Možno šport ale potrebujem šport kde sa somnou nebude nik maznať.
V tej dobe som sledoval často zápasenie.A tak nejak ma napadla myšlienka skúsiť Bojoví šport.Problém ale nastal hneď keď som len na to pomyslel.
Čo ale povedia kresťania?Čo povie moja rodina,moja žena!
Začal som sa zato modliť nebol som si istý mal som veľa predsudkov.Nechcel som samozrejme pustiť nejaký zlý duchovný vplyv do môjho života.Potom som pochopil, že existuje Bojové umenie, ktoré je spojené s náboženstvom a Bojoví šport, ktorý je proste šport nieje v ňom nič duchovné.Hovoril som otom zo ženou, s priateľom Pastorom a vnímali sme, že mám ísť do toho.Toto by bolo na samostatný príbeh.Čo sa ale stalo?Výsledok toho bolo, že som sa začal meniť.Začal som bojovať s obžerstvom a z pôžitkárstvom, ktoré som mal v jedle.Všetko čo som sa učil na hodinách Boxu spôsobovalo, že pri každej veci mi znelo toto.Učil som sa niečo robiť a počul som ducha svätého ako hovorí:pamätáš?To čo robíš teraz v tele je presne to čo hovorí tento verš v slove a rovnako to funguje v duchu.Nielen, že som dostal disciplínu do svojho života a Boh ma obnovil.Odišli zdravotné problémy z môjho života.Prišiel poriadok.Šport priniesol pozitívne ovocie do môjho života a zrazu som sa stal viac použiteľnejším pre Boha.Potreboval som tak náročný šport aby ma Boh naučil, že to nieje o pocitoch ale o tom, že keď mám vieru dokážem sním všetko.Nemyslite si, že to bolo ľahké, veľa krát som plakal v aute a hovoril si, že to nedokážem a som neschopný Boh ale tieto nečisté myšlienky zo mňa odstránil.Samozrejme šport nestačil a Boh mohol nadviazať a povedal mi nepotrebuješ sa starať len o telo ale aj o Ducha, a tak ma viedol do ďalších krokov a ďalších až prišli veľké zmeny o ktorých vám poviem v budúcnosti.Boli to hlavne 3 kroky, ktoré som mal učiniť aby prišla zmena.
Uvedomil som si na základe toho duchovný princíp.Ak poslúchneš Boha v tom čo chce aby si urobil svojou poslušnosťou uvoľníš seba samého z tlaku, ktorý prežívaš a požehnanie môže na tebe spočinúť a Boh môže jednať zase o niečo viac ako predtým.

Židom 12 kapitola:
. 14 Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána!

Efezkým 5 kapitola:
26 aby ju posvätil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo, 27 a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony.

1 petrova:
13 Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. 14 A ako poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čias nevedomosti, 15 ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý! 17 A ak vzývate Otca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa jeho diela, konajte v bázni, kým ste tu na zemi. 18 Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, 19 ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista, 20 ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám, 21 veriacim skrze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu. 22 Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte, 23 veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. 24 Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet, 25 ale slovo Pánovo zostáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo ako evanjelium.


Posvätenie je vec ktorú potrebujeme v našom živote aby naša láska k Bohu neustále horela ohňom, ktorý je svätý.Aby sme premýšľali nad vecami, ktoré sú čisté, chválitebné,cnostné…
Ak On nieje pre nás všetkým náš život a skutky sú márnosť.Potrebujeme obzvlášť v tejto dobe žiť tak aby náš život bol svetlom pre iných.
Kresťania zachádzajú s darmi od Boha ako s hračkami.Prídu nato ako funguje Božia moc, a tak ideme sa hrať s božou mocou a myslíme si, že moc funguje lebo sme svätý ale viac ubližujeme ako uzdravujeme.Z vecí, ktoré by mali byť normálne v živote kresťana ako uzdravovanie, kázanie evanjelia sme urobili prostriedky na získanie slávi, peňazí , zvíšenia spoločenského kreditu, mnoho ľudí sa nechalo nachytať diablom tým, že podľahli pokušeniu veriť, že pôsobenie moci Potvrdzuje to, že Pán ich pozná!
Ale máme tu výstrahu!Nik neuvidí Pána bez posvätenia!A nik kto nieje posvätený nieje človek ktorého by mal poznať náš Pán.
Ježiš ťa pozná na základe toho, že máš sním vzťah a konáš jeho slovo.
Amen ,Amen vám hovorím kto počúva moje slová a koná ich …..Nezabúdajme!


Prítomnosť Ducha svätého
Tu by som vás chcel odkázať na môj článok o prítomnosti Svätého Ducha kde píšem o danej téme oveľa viac.
-Ak mi poctíme pána poslušnosťou on nás poctí svojou prítomnosťou.Jeho prítomnosť je v nás ale prítomnosť Svätého Ducha môže pôsobiť a ochraňovať nás, udržať nás posvätených iba ak skutočne uctievame Boha.Nie piesňami ale tým, že naše telo mu vydávame ako živú obeť a premieňame našu myseľ jeho slovom a praktizujeme ho.Deje sa to vtedy keď sa identifikujeme s jeho smrťou a vzkriesením.Spolu sním sme zomreli a spolu sním vstali z mŕtvich.
Nezabúdajme nato, že nie našou silou ani mocou ale jeho Duchom môžeme žiť život v moci a posvätení.Moc nám nieje daná len na veľké skutky ale aj preto aby sme skrze ňu vedeli podmaniť naše telo a dušu Božej vôli.
Bola to prítomnosť svätého ducha, ktorá v ohni chránila Izrael pred Egyptom.
Chrám nebol svätý preto, že to bol chrám ale preto lebo kvôli pomazaniu(posväteniu) mohla v ňom prebývať prítomnosť Božia.
Dnes sme Chrámom my.Pavol hovorí či neviete, že ste Chrám Boží?
Takže ak žijeme v posvätení božia prítomnosť, prítomnosť svätého ducha nás udržiava v čistote.Tam kde je jeho prítomnosť nemôže nič nečisté vojsť.
Apoštol Pavol okúsil moc jeho prítomnosti na malte keď ho uštipol had ale na neho to nemalo žiaden vplyv.
Ak ty budeš žiť sním jeho prítomnosť bude spočívať na tebe, nebude len v tebe ale naplní ťa a tam kde je jeho prítomnosť niesu depresie, nečisté myšlienky, choroby,úzkosti, túžby po hriechu

Na záver sa zamyslime ak sa pozrieš do svojho srdca čo je to čo má najväčšie miesto v tvojom srdci?Ako to nieje on potrebuješ činiť pokánie, ako to je on, Peter hovorí, Svätý nech sa posvätí!Žime v posvätení.

Evanjelista Filip Mazúr